Algemene voorwaarden – Holt Filter

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijving

Holt Filter VOF: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Holt Filter VOF op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Wederpartij: de partij met wie Holt Filter VOF contracteert, alsmede degenen die met Holt Filter VOF in onderhandeling treden.

Artikel 2: Toepasselijkheid en Geldigheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Holt Filter VOF als koper of verkoper optreedt.

2.2

Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig indien en voor zover deze door Holt Filter VOF uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden door Holt FilterVOF niet aanvaard en blijven buiten toepassing.

2.3

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1

Alle van Holt Filter VOF uitgaande offertes, prijsopgaven en adviezen zijn geheel vrijblijvend.

3.2

Holt Filter VOF is eerst gebonden, als men een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel door Holt Filter VOF met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Artikel 4: Levering

4.1

Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient Holt Filter VOF derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af het bedrijf van Holt Filter VOF. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem/haar ter beschikking worden gesteld. Indien om welke reden ook wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Holt Filter, als haar opslagmogelijkheden zulks toelaten, de zaken voor rekening en risico van wederpartij opslaan.

Artikel 5: Prijs en Betaling

5.1

De prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

5.2

Holt Filter VOF is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering, aan wederpartij door te berekenen.

5.3

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Holt Filter VOF op tegeven wijze.

5.4

Bij niet-tijdige betaling binnen de in 5.3 genoemde betalingstermijn is wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval wederpartij over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

5.5

Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

5.6

Holt Filter VOF is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming voort te gaan, zekerheid te verlangen van wederpartij voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

5.7

Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer wederpartij surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van wederpartij wordt gelegd, indien wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld, wederpartij overlijdt of indien zijn/haar
onderneming is stilgelegd of geliquideerd, dan wel wordt ontbonden en tevens in het geval wederpartij met enige betaling achterstallig is.

5.8

De door wederpartij gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan Holt Filter VOF verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.9

Alle kosten van invordering van het door wederpartij verschuldigde zijn voor rekening van wederpartij, welke kosten worden vastgesteld op 15%, te vermeerderen met BTW, van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,- te vermeerderen met BTW.

Artikel 6: Overmacht

6.1

Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Holt Filter VOF liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Holt Filter VOF uit de overeenkomst
tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie,
staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten en producten worden ontvangen.

6.2

In geval van overmacht heeft Holt Filter VOF het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Holt Filter VOF.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Holt Filter VOF, totdat alle vorderingen die Holt Filter VOF op wederpartij heeft of zal krijgen – waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten – volledig zijn betaald.

7.2

Zolang de eigendom van de zaken niet op wederpartij zal overgaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Holt Filter VOF mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

7.3

Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Holt Filter te bewaren. Wederpartij zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen met de juiste zorg. Voorts zal wederpartij de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van factuurwaarde en Holt Filter VOF op haar eerste verzoek naam
en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Tevens zal wederpartij op eerste verzoek van Holt Filter VOF, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan, ten gunste van Holt Filter VOF een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.

7.4

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is wederpartij verplicht om Holt Filter VOF daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5

Holt Filter VOF is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij wederpartij aanwezig zijn, terug te nemen indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Wederpartij zal Holt Filter VOF te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitvoering van rechten.

7.6

Voornoemde bepalingen laten de overige aan Holt Filter VOF toekomende rechten onverlet.

Artikel 8: Reclames

8.1

Wederpartij dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Holt Filter VOF kenbaar te maken en in ieder geval binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Holt Filter VOF te melden. Het uiten van een klacht ontslaat wederpartij niet van zijn/haar betalingsverplichting.

8.2

Als na onderzoek komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de kosten van voormeld onderzoek, aan de zijde van Holt Filter VOF integraal voor rekening van wederpartij.

8.3

Het recht op reclame van wederpartij vervalt in elk geval indien hij/zij het geleverde heeft bewerkt, laten bewerken, aan een derde heeft door geleverd of ter beschikking gesteld, dan wel in gebruik heeft genomen of doen nemen.

Artikel 9: Garantie

9.1

Garantie wordt door Holt Filter VOF slechts verleend als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10: Verjaring

10.1

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Holt Filter VOF en de door Holt Filter VOF bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, 1 jaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

De aansprakelijkheid van Holt Filter VOF is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2

Voor wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Holt Filter VOF uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Holt Filter VOF.

11.3

In geval Holt Filter VOF jegens wederpartij tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de desbetreffende levering en met een maximum van € 10.000,-

11.4

De aansprakelijkheid van Holt Filter VOF is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.5

Holt Filter is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade in welke vorm ook, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen, bijvoorbeeld door stilstand van de productie of anderszins.

11.6

Holt Filter VOF is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat wederpartij de door Holt Filter VOF geleverde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.

11.7

Wederpartij vrijwaart Holt Filter VOF voor aanspraken van derden. Wederpartij zal personeelsleden van Holt Filter VOF door Holt Filter VOF ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12: Intellectuele Eigendomsrechten

12.1

Wederpartij staat er jegens Holt Filter VOF voor in dat geen inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van haar en/of van derden wordt gemaakt en vrijwaart Holt Filter VOF voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

Artikel 13: Opschorting en Ontbinding

13.1

Indien voor het tijdstip van levering aan Holt Filter VOF blijkt dat wederpartij niet kredietwaardig is, indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Holt Filter VOF, indien wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, indien wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van wederpartij wordt gelegd dan wel indien wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Holt Filter VOF het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomsten met wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Holt Filter VOF in een dergelijk geval.

Artikel 14: Geschillen en Toepasselijk Recht

14.1

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de in Nederland gevestigde Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, onverminderd de bevoegdheid van Holt Filter VOF het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Gegevens

A: Vordenseweg 6, 7261 LZ Ruurlo

E: info@holtfilter.nl
T: +31 (0) 85 401 7610

KvK: 60489480

Vragen? Neem contact op!
Kies hieronder hoe u het liefst
contact met ons op wilt nemen.
Wij helpen u graag verder!